Statut

STATUT

„FUNDACJI KAGI”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja KAGI”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

Stanisława Woźniaka zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marzenę Gawryś w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Skoroszewska 2 lok.2, w dniu 4 maja 2011 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji.

§ 2.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla wła ściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister Sportu i Turystyki, zwany dalej ministrem właściwym.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest :

 1. podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej,  poprzez sport, rekreację, wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i turystykę
 2. rozwój i upowszechnianie wychowania oraz edukacji przez sport i rekreację
 3. podejmowanie i popieranie inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz   formami terapii ruchowej i zajęciowej
 4. działalność oświatowo-kulturalna, ukierunkowana na dzieci i młodzież i dorosłych.
 5. wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki ,
 2.  szkolenia sportowe i  rekreacyjne
 3. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów i wychowawców, organizowanie kursów doszkalających i podnoszących kwalifikacje
 5. współpracę w dziedzinie kultury fizycznej oraz sztuk i sportów walki z zagranicą,
 6. pomoc zwrotną i bezzwrotną dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej.
 7. organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym , rekreacyjnym i opiekuńczym dzieciom, młodzieży i dorosłym
 8. organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów, szkoleń wyjazdowych, seminariów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizowanych przez inne podmioty.
 9. nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie,  reklamę i promocję ośrodków i obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz związanej z tym infrastruktury,
 10. prowadzenie, użytkowanie,  reklamę i promocję ośrodków terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz związanej z tym infrastruktury,
 11. zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego
 12. prowadzenie działalności reklamowej, poligraficznej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 13. ochronę i promocję zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
 14. fundowanie stypendiów, pomoc rzeczową i finansową dla dzieci i młodzieży wykazujących szczególne uzdolnienia oraz dla trenerów i instruktorów
 15. prowadzenie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym
 16. współpracę z organami administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej,
 17. wspieranie jednostek organizacyjnych:
 • których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 • które zajmują się działalnością z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych i ich integracją ze środowiskiem.

§ 8.

 1. Dla realizacji zadań statutowych Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione jednostki w formie oddziałów, z wyodrębnioną księgowością.
 1. Wyodrębnione jednostki Fundacji prowadzą działalność przede wszystkim w zakresie:
 1. rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 2. organizacji form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. prowadzenia ośrodków terapeutycznych , rehabilitacyjnych, obiektów sportowych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych i związanej z tym infrastruktury.
 4. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

 1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w kwocie 2500 pln oraz wpływy uzyskiwane przez Fundację.
 2. Wpływami Fundacji są:
  1. darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz dewizach – niezależnie od miejsca i siedziby lub obywatelstwa darczyńcy,
  1. odsetki bankowe,
  2. dochody z tytułu udziału w spółkach,
  3. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, loterii oraz reklam,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. inne wpływy i dochody.

§ 10.

Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych, w tym na utrzymanie biura Fundacji.

§ 11.

 1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach poprzez wniesienie do danej spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, w formie określonej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 1. Fundacja może dokonywać obrotu papierami wartościowymi.
 2. Fundacja może podejmować zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  3. Działalnośc obiektów sportowych,
  4. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  5. Działalność fizjoterapeutyczna
  6. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  7. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  8. Działalność organizatorów turystyki
  9. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  12. Działalność agencji reklamowych
  13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Rozdział 4

Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji jest:

 1. Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora na okres 5 lat i składa się z trzech osób, w tym Prezesa Fundacji.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.
 1. Fundator może odwołać członków Zarządu Fundacji przed upływem kadencji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Prezesowi oraz pozostałym członkom Zarządu Fundacji może być przyznane wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji jest upoważniony Prezes Fundacji lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.

§ 14.

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Prezes Zarządu lub osoba upoważniona.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

§ 15.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  2. realizacja celów statutowych
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  5. uchwalanie regulaminów
  6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia,  zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
  9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Zarząd może prowadzić działalność przy pomocy Biura Fundacji.
 3. Warunki pracy i płacy oraz zasady wynagradzania pracowników Biura Fundacji określa Zarząd.
 4. Prezes Zarządu jest dla pracowników Biura Fundacji Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji przedstawia ministrowi właściwemu sprawozdanie roczne ze swej działalności do dnia 31 marca każdego roku z działalności za rok ubiegły.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zarządu Fundacji określa regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

Rozdział 6

Działalność gospodarcza

§ 17.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.
 2. Kierownika jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Kierownik jednostki kieruje nią jednoosobowo, ponosząc za wyniki pracy odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 4. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Na realizację działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 pln .

§ 18.

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie jednostek.

Rozdział 7

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział 8

Zmiany statutu i likwidacja Fundacji

§ 19.

 1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną wiekszością głosów.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie załozycielskim.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 5 maja 2011 r.

Fundator

Przejdź do treści